Zadzwoń do nas
85 719 48 91

MODEL PRACY

MODEL PRACY

Jednym z głównych fundamentów naszej pracy jest podejście TEACCH. Zgodnie z jego głównym założeniem uważamy, że warunkiem niesienia skutecznej pomocy osobom z autyzmem jest zrozumienie istoty tego zaburzenia i skupienie się przede wszystkim na osobie nim dotkniętej, poznanie jej potrzeb i uwarunkowań środowiska w jakim żyje. Kładziemy szczególny nacisk na indywidualne podejście do każdego podopiecznego, jak najlepsze rozpoznanie jego potrzeb, zainteresowań i preferencji, posiadanych umiejętności, możliwości i ograniczeń a także uwzględnienie potrzeb jego środowiska rodzinnego.

Podstawą naszej pracy jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – szczegółowo opracowany, kompleksowy plan nauczania i terapii dostosowany pod względem treści, metod i środków do indywidualnych potrzeb dziecka. IPET uwzględnia wspólne i skoordynowane oddziaływania nauczycieli, specjalistów i rodziny. Takie kompleksowe oddziaływania terapeutyczne pozwalają maksymalnie wzmocnić rozwój dziecka, zwiększyć zakres jego wiedzy i umiejętności oraz zapobiec różnorodnym wtórnym dysfunkcjom i nieprawidłowościom rozwojowym. IPET realizowany jest na zajęciach indywidualnych i grupowych.

Tworzenie IPET-u poprzedza wielospecjalistyczna ocena funkcjonalna. Odbywa się ona przy udziale specjalistów (psycholog, logopeda, terapeuta SI). Określa kompetencje i deficyty dziecka we wszystkich obszarach jego funkcjonowania ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych dla autyzmu aspektów rozwoju jak: komunikacja i poziom rozwoju mowy, samodzielność, procesy sensoryczne, zabawa i aktywność samodzielna, umiejętność współpracy i współdziałania z dorosłym, kontakt wzrokowy, motywacja, zachowania trudne i nietypowe. Jednym z elementów diagnozy jest ocena kondycji rodziny, poznanie jej potrzeb i zasobów w kontekście uczestnictwa w procesie wspierania rozwoju dziecka.

Efektem diagnozy jest uzyskanie całościowego obrazu dziecka a punktem odniesienia przy tworzeniu programu, jego potrzeby, mocne i słabe strony. Główne kierunki działań i cele są zróżnicowane i uzależnione od wieku dziecka jego poziomu funkcjonowania stopnia głębokości zaburzeń.

Priorytetowe działania koncentrują się na: stworzeniu warunków sprzyjających nauczaniu i zapewniających poczucie bezpieczeństwa i komfort psychofizyczny, budowaniu skutecznych strategii porozumiewania się z otoczeniem, regulowanie procesów przetwarzania sensorycznego, rozwijanie umiejętności społecznych, zwiększanie samodzielności w zakresie samoobsługi i czynności życia codziennego, rozwijanie umiejętności zabawy i spędzania czasu.

W pracy z naszymi podopiecznymi stosujemy zasady nauczania ustrukturyzowanego TEACCH. Polega ono na jak najszerszym wykorzystaniu w procesie edukacyjnym pomocy wizualnych i przestrzeganiu zasady stałości i przejrzystości w organizowaniu środowiska pracy dzieci. Obejmuje ono techniki zapewniające optymalne warunki nauczania, poczucie bezpieczeństwa i umożliwiające efektywne nabywanie umiejętności. Polegają one na zapewnieniu w otoczeniu dziecka autystycznego stałych struktur wizualnych i fizycznych.

 • Struktury fizyczne dotyczą organizacji otoczenia fizycznego jak: przydzielenie stałego własnego miejsca pracy, szafek, krzesła, stałe pomieszczenia i miejsca przeznaczone dla określonych aktywności, eliminacje bodźców zakłócających, brak nagłych i radykalnych zmian.

 • Struktury wizualne to jak najszersze wykorzystanie symboli, zdjęć, piktogramów , etykiet i innych środków do oznakowania organizacji i przebiegu zajęć, miejsc w pomieszczeniu, osób, materiału dydaktycznego, wizualne przedstawienie schematu dnia, wizualizacja przekazu werbalnego, instrukcji, itp.

 • Struktury w formie stałych norm i zasad , jasnych i konkretnych oczekiwań

 • Struktury w formie stałych schematów, dotyczące czasu i osób, przebiegu dnia


Monitoring i ewaluacja

 • IPET ulega modyfikacjom stosownie do czynionych przez dziecko postępów lub też pojawiających się problemów. Dzięki szczegółowo opracowanej dokumentacji terapeuta rejestruje na bieżąco postępy dziecka i dokonuje obiektywnej rzetelnej oceny osiągnięć.

 • Proces nauczania i terapii podlega ustawicznej ewaluacji. Zespół terapeutyczny powołany przez dyrektora  i superwizorów nadzoruje, wspiera i wspomaga merytorycznie nauczycieli podczas konsultacji indywidualnych, obserwacji zajęć z dzieckiem i analizy prowadzonej dokumentacji. Poszukując nowych rozwiązań wprowadziliśmy system wewnętrznych superwizji grupowych.


Współpraca z rodziną

W planowaniu i prowadzeniu terapii każdego dziecka uwzględniamy potrzeby i możliwości rodziny. Rodzic bierze aktywny udział w tworzeniu IPET, określa również swój udział w jego realizacji. Zasady wzajemnej współpracy określone są w sporządzonym kontrakcie. Rodzice mają możliwość nabywania kompetencji terapeutyczno-edukacyjnych poprzez cykliczne spotkania z terapeutą, obserwację prowadzonych zajęć, instruktaż video lub udział w zajęciach grupowych. Organizacja pracy w naszej placówce umożliwia rodzicom częsty kontakt z terapeutą prowadzącym dziecko i specjalistami. Jesteśmy zawsze otwarci na ich sugestie i potrzeby.


Nieawersyjny model pracy z zachowaniami trudnymi

Zachowania trudne u osób z autyzmem są jednym z najbardziej złożonych problemów, jaki napotykają zarówno rodzice jak i placówki, do których uczęszczają. Wypracowanie skutecznych form ich redukowania jest uzależnione od tego, w jaki sposób są one postrzegane. W naszym ośrodku stosujemy podejście pozytywne, wykorzystujące założenia zawarte w PSB (positive behaviour support) G. La Vigna, uznanego na całym świecie specjalisty w dziedzinie pracy z zachowaniami trudnymi. Jest to model nowoczesny, wspierający dziecko, w którym nie są stosowane kary. Opiera się na tworzenia pozytywnych i rozwojowych strategii postępowania z zachowaniami trudnymi. Mają one na celu likwidowanie konfliktu, jaki powstaje pomiędzy potrzebami osoby z autyzmem a wymaganiami i oczekiwaniami środowiska. Skupiamy się na tworzeniu skutecznych planów działania zapobiegających występowaniu zachowań, poprzez szczegółową analizę ich funkcji, eliminowanie czynników wpływających na ich występowanie oraz rozwijanie zachowań deficytowych. Podejście to zapewnia większą skuteczność przy jednoczesnym poszanowaniu praw osób z autyzmem.

OSTO jest jedną z nielicznych placówek w Polsce, która pracuje nad trudnymi zachowaniami według określonego modelu.


Działania nasze są nakierowane na prowadzenie kompleksowej terapii obejmującej różne metody w zależności od potrzeb danego ucznia:

 • metody z zakresu wspomagającej i alternatywnej komunikacji (AAC), PECS

 • terapię behawioralną,

 • TEACCH,

 • integracja i stymulacja sensoryczna,

 • trening umiejętności społecznych,

 • terapia logopedyczna,

 • metody z zakresu arteterapii,

 • metoda Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne,

 • nieawersyjny model pracy z trudnymi zachowaniami .

Bardzo ważnym elementem terapii jest organizacja środowiska nauczania, które jest dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów poprzez strukturę miejsca, czasu i aktywności. Stosujemy przekaz wspomagany oraz wizualizację.

Nasza placówka nieustannie poszukuje nowych rozwiązań, dlatego też wprowadzamy najnowsze pomoce techniczne i edukacyjne przeznaczone do nauki i terapii dzieci z autyzmem, a także nowe formy terapii, zgłoszone do Kuratorium Oświaty jako innowacje pedagogiczne.