Zadzwoń do nas
85 719 48 91

RADA RODZICÓW

 RADA RODZICÓW

Kompetencje rady rodziców wynikają z następujących dokumentów:

1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i jej nowelizacja z dnia 11 kwietnia 2007 r.

– art. 22a ust. 2b (wyrażanie opinii w sprawie odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników)

– art. 22a ust. 2g (wnioskowanie zmian w odpowiednio zestawie programów wychowania przedszkolnego lub szkolnym zestawie programów nauczania, a także szkolnym zestawie podręczników),

– art. 36a ust. 5 pkt 2b oraz ust. 5b pkt 2 (udział przedstawicieli rodziców w komisji konkursowej powołanej w celu wyboru dyrektora),

– art. 56 ust. 2 (opiniowanie podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje),

– art. 54 (kompetencje rady rodziców),

– art. 64a ust. 2, 3 i 4 (kwestie związane z obowiązkiem noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły);

 

2. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami, w szczególności:

– art. 6a ust. 1 pkt. 5, umożliwiający radzie rodziców wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela,

– art. 9c ust. 6 pkt. 1 i 2, zgodnie z którym rada rodziców ma prawo przedstawić swoją opinię na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu.

Zadaniem Rady Rodziców jest:

 1. współdziałanie w bieżącym i perspektywicznym działaniu Ośrodka;
 2. pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy;
 3. współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych placówki;
 4. współpraca ze środowiskiem lokalnym, zakładami pracy i instytucjami;
 5. współpraca w działaniu z radą pedagogiczną:
 6. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
 7. opiniowanie podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację;
 8. dbanie o dobry wizerunek Ośrodka.

Współpraca z rodzicami jest bardzo ważnym aspektem terapii i odbywa się w OSTO na kilku płaszczyznach:

 1. staramy się jak najszerzej włączać rodziców w proces terapii i edukacji ich dzieci. Na początku każdego roku są z nimi uzgadniane priorytety terapii ich dziecka. Potem są oni szczegółowo zapoznawani z całym programem terapeutycznym. Zakres współpracy w zakresie realizacji tego programu, ustalany zgodnie z potrzebami dziecka i możliwościami rodziny, określa szczegółowy kontrakt, zawierający uzgodnienia pomiędzy terapeutą a rodziną. Zasady współpracy z rodziną w tym zakresie określa Program Wychowawczy szkoły. Rodzice mają także bieżący dostęp do konsultacji z superwizorami, mogą także korzystać z pomocy kadry w różnych sytuacjach życiowych, takich jak zwiększona pomoc podczas choroby rodzica, pomoc w dowiezieniu dziecka do lekarza, itp.;
 2. organem reprezentującym rodziców w OSTO jest Rada Rodziców, która wspiera dyrektora w realizacji różnych zadań placówki oraz opiniuje różne zakresy organizacji pracy;
 3. organem prowadzącym OSTO jest KTA O/Białystok, które w większości składa się z rodziców dzieci, w tym podopiecznych ośrodka. Na tym szczeblu uzgadniane są plany finansowe, sposoby pozyskiwania środków oraz strategie rozwoju placówki. W ustaleniach tych bierze udział również kadra OSTO.

Skład Rady Rodziców (rok szkolny 2016/2017):

Barbara Strankowska – Członek Rady Rodziców

Agnieszka Więcław – Członek Rady Rodziców

Anna Wasiluk – Członek Rady Rodziców

Donata Romatowska – Członek Rady Rodziców

Katarzyna Kotyńska – Sekretarz

Andrzej Szumowski – Przewodniczący  (tel. 502 510 844 e-mail: andrzej.szumowski@wp.pl )

Radosław Tchórznicki – Członek Rady Rodziców

Joanna Zubrycka – Członek Rady Rodziców