Zadzwoń do nas
85 745 37 44

STRUKTURA I BAZA MATERIALNA

Jesteśmy placówką niepubliczną utworzoną z inicjatywy rodziców zrzeszonych w Krajowym Towarzystwie Autyzmu Oddział w Białymstoku. Nasz ośrodek zapewnia całościową edukację i terapię dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym z rozpoznaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu i zaburzeniami z nim sprzężonymi.

W ramach Ośrodka funkcjonują :

 • Przedszkole nr 4 w Białymstoku
 • Szkoła Podstawowa nr 10 w Białymstoku
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Uczniowie szkoły realizują podstawę programową zgodnie z rozporządzeniem MEN kształcenia specjalnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, natomiast wychowankowie przedszkola –  ogólną podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Praca dydaktyczna w OSTO prowadzona jest w oparciu o terapeutyczno – edukacyjny program indywidualny (TEPI) dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.

Organizacja pracy w naszej placówce zapewnia naszym podopiecznym :

 • 30 godzin zajęć tygodniowo dla każdego dziecka, realizowanych w formie zajęć indywidualnych i grupowych;
 • Indywidualny dobór treści nauczania i metod pracy;
 • Naukę w zespołach 3-6 osobowych;
 • Ewaluację procesu edukacyjno – terapeutycznego prowadzoną przez interdyscyplinarny zespół specjalistów (logopedów, psychologów, oligofrenopedagogów, terapeutów SI);
 • 1 raz w tygodniu zajęcia indywidualne z logopedą i terapeutą SI;

Ośrodek czynny jest od godziny 8:00 do 16:00.

Przedszkole pracuje w godz. 8:00 – 14:00,  szkoła w godzinach 8:00 – 15:00.

Rodzice, którzy pracują mają możliwość zapisania dzieci do grupy zbiorczej rano i po południu.

Przedszkole

 • Grupy przedszkolne liczą przeciętnie pięcioro dzieci w wieku przedszkolnym. W oddziałach tych podopieczni objęci są codzienną terapią i edukacją w wymiarze 3 godzin terapii indywidualnej oraz 3 godzin zajęć grupowych dziennie: zajęcia ruchowe, plastyczne, muzyczne, środowiskowe, logorytmika.
 • Dodatkowo raz w tygodniu organizowane się zajęcia z udziałem rodziców (w miarę zgłaszanych potrzeb).
 • Dzieci z normą intelektualną, które kończą nasze przedszkole kontynuują naukę w szkole podstawowej w klasach integracyjnych lub klasach terapeutycznych. Uczniowie, którzy potrzebują specjalnych warunków do nauki zostają w placówce i kontynuują naukę w naszej szkole podstawowej.

Praca dydaktyczna i terapia małych dzieci koncentruje się na likwidowaniu barier utrudniających dziecku proces uczenia się, rozwijaniu wszystkich sfer deficytowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zaburzenia autystycznego. Naszym celem jest jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału dziecka i wyposażenie go w umiejętności umożliwiające kontynuację dalszego kształcenia w systemie integracyjnym.

Szkoła Podstawowa i Szkoła Przysposabiająca do Ppacy

W klasach szkolnych uczniowie uczą się w zespołach 4-osobowych. Dzieci objęte są terapią i edukacją w wymiarze 3 godzin terapii indywidualnej, 3 godzin terapii grupowej oraz 1 godziny rewalidacji dziennie.

Do szkoły uczęszczają podopieczni z zaburzeniami sprzężonymi: autyzm i upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także wadą słuchu i wzroku.

W ramach poszczególnych przedmiotów realizowane są następujące zajęcia: 

 • wychowanie fizyczne: stacje obwodowe, marsze przełajowe oraz ćwiczenia ogólnorozwojowe,
 • technika: majsterkowanie, zajęcia kulinarne, zajęcia porządkowe,
 • muzyka: śpiew i muzykowanie, zajęcia taneczne, zajęcia scalające-logorytmiczne,
 • plastyka: zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik,
 • funkcjonowanie w środowisku: wyjścia cykliczne (pizzeria, kręgielnia), wyjścia okazjonalne (teatr, kino, opera, wystawy, galerie), wyjścia poznawcze (poznawanie zawodów, obyczajów związanych ze świętami, itp.).

Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym na poziomie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum jest rozwijanie autonomii ucznia niepełnosprawnego, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.

Zespół superwizorów

Do każdej klasy i oddziału przedszkolnego przydzielony jest superwizor sprawujący nad nim opiekę merytoryczną. Zadaniem superwizorów jest monitorowanie procesu edukacyjno-terapeutycznego każdego dziecka i wspieranie nauczycieli w jego tworzeniu i realizacji, udzielanie merytorycznej pomocy w zakresie współpracy z rodziną. Odbywające się cyklicznie zebrania zespołu superwizorów służą wymianie informacji na temat bieżących spraw związanych z nadzorem pedagogicznym i organizacją pracy oraz wypracowywaniu rozwiązań zwiększających jej efektywność.

BAZA MATERIALNA

Ośrodek dysponuje:

 • 7 sal grupowych,
 • 2 sale do pracy indywidualnej,
 • sala gimnastyczna wyposażona w sprzęt sportowy i rehabilitacyjny,
 • gabinet integracji i stymulacji sensorycznej wyposażony w specjalistyczny sprzęt,
 • sala plastyczno- techniczna wyposażona w warsztat stolarski,
 • gabinet logopedyczny,
 • gabinet diagnostyczny wyposażony w lustro weneckie i sprzęt nagłaśniający oraz pomoce do diagnozy i terapii dzieci,
 • gabinet obserwacyjny umożliwiający obserwowanie terapii dziecka poprzez lustro weneckie,
 • stołówka wyposażona w sprzęt gospodarstwa domowego umożliwiający prowadzenie zajęć kulinarnych oraz spożywanie posiłków,
 • łazienki dostosowane do zróżnicowanego wieku wychowanków i umożliwiające kształcenie wszelkich umiejętności związanych z higieną,
 • odpowiedni sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz dużą bazą pomocy i środków do prowadzenia edukacji i terapii.