Zadzwoń do nas
85 719 48 91

Oferta

W Ośrodku Szkolno – Terapeutyczno – Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży z Cechami Autyzmu w Białymstoku od roku szkolnego 2016/2017 prowadzone będą bezpłatne zajęcia terapeutyczne organizowane w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci.

W trakcie stałych, bezpłatnych zajęć indywidualnych i grupowych dzieci mogą korzystać z pomocy naszych specjalistów i terapeutów, mających wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami sprzężonymi.

Zajęcia odbywają się na terenie Ośrodka w gabinetach terapeutycznych, gabinecie logopedycznym, gabinecie Integracji Sensorycznej, na sali gimnastycznej. Dzieci oraz terapeuci mogą korzystać z profesjonalnego wyposażenia sal oraz z licznych, różnorodnych pomocy dydaktycznych, którymi dysponuje placówka.

Częstotliwość i długość spotkań jest dostosowana do potrzeb i możliwości dziecka (od 4 do 8 godzin miesięcznie)

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowe, intensywne i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia nauki w szkole. Wczesne wspomaganie to także objęcie wsparciem rodziny, aby jeszcze lepiej spełniała swoje funkcje i wspierała rozwój małych pociech. 

 

Dla kogo organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju?

Do korzystania z zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju uprawnione są wszystkie dzieci niepełnosprawne od momentu wykrycia niepełnosprawności do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, posiadające opinię o potrzebie tego wspomagania, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. 

Wczesne wspomaganie organizowane jest dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.

Jakie są główne zadania Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka?

Ustalenie na podstawie opinii kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka.

Opracowanie i realizowanie z dzieckiem indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

Analizowanie skuteczności pomocy udzielonej dziecku oraz planowanie dalszych działań.

Udzielanie pomocy rodzicom w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania.

Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.

Pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

W jakich zajęciach terapeutycznych może uczestniczyć dziecko w ramach wczesnego wspomagania rozwoju?

Podstawowe formy terapii, oferowane w OSTO, to indywidualna terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna oraz Integracja Sensoryczna. Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci organizowane będą również grupowe zajęcia z zakresu umiejętności społecznych dla małych dzieci, kynoterapia, terapia taktylny, logorytmika oraz zajęcia wg metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

Ponadto, rodzicom i opiekunom naszych podopiecznych oferujemy możliwość uczestnictwa w zajęciach o charakterze instruktażowym, poradnictwo specjalistyczne oraz wychowawcze, indywidualne wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych. 


Jakie warunki formalne należy spełnić, by móc uczestniczyć w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci?

Aby zapisać się do OSTO na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, należy posiadać aktualną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Następnie należy złożyć wniosek do Dyrektora OSTO o powołanie zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i przyznanie godzin terapii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz oświadczenie o tym, że dziecko nie korzysta z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w innej placówce oświatowej.