Zadzwoń do nas
85 719 48 91

REGULAMIN

REGULAMIN ORGANIZOWANIA
WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI
W OŚRODKU SZKOLNO – TERAPEUTYCZNO – OPIEKUŃCZYM
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPEKTRUM AUTYZMU W BIAŁYMSTOKU

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017r., poz. 1635).

§ 1
W Ośrodku Szkolno-Terapeutyczno-Opiekuńczym dla Dzieci i Młodzieży ze Spektrum Autyzmu w Białymstoku (zwanym dalej OSTO) organizowane jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci (zwane dalej WWRD).

§ 2
Uczestnicy wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

1. Uczestnikami wczesnego wspomagania rozwoju są dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
2. Podstawą organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka do Dyrektora OSTO o powołanie Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka i przyznanie mu godzin terapii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Załącznik nr 1) oraz oświadczenie o tym, że dziecko nie korzysta z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w innej placówce oświatowej.
3. Korzystanie z pomocy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się na podstawie wskazań poradni psychologiczno – pedagogicznej, w wymiarze godzinowym i na okres wskazany w decyzji dyrektora OSTO (Załącznik nr 3).
5. Rodzice/opiekunowie prawni zostaną poinformowani o decyzji dyrektora odpowiednim pismem w terminie 7 dni (Załącznik nr 4).
6. Rodzice/opiekunowie prawni mogą zrezygnować z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w OSTO z ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło złożenia rezygnacji do koordynatora wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

§ 3
Cele zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

OSTO organizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, których celem jest:
1. Pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
2. Wsparcie rodziców w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawności dziecka.
3. Wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami a dzieckiem.
4. Udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych.
5. Pomoc rodzicom w odpowiedniej interpretacji zachowań dziecka i prawidłowej reakcji na nie.
6. Udzielanie rodzicom instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.
7. Zapobieganie ewentualnym przyszłym niepowodzeniom dziecka w nauce szkolnej.
8. Identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym.
9. Pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

§ 4
Organizacja zajęć

1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych dziecka i jego potrzeb.
2. W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą dyrektora OSTO, miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania może być wyższy niż określony w ust. 1.
3. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
4. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących dziecko do funkcjonowania w życiu społecznym, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupie, z udziałem ich rodzin lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3.
5. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.
6. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ustala dyrektor OSTO, w uzgodnieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka i w porozumieniu z koordynatorem.
7. O rodzaju zajęć realizowanych przez dziecko decyduje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, uwzględniając zalecenia wynikające z opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz wskazania wynikające z postępowania diagnostycznego.
8. Rodzice/opiekunowie prawni zostaną poinformowani o przeprowadzonym posiedzeniu Zespołu odpowiednim pismem w terminie 7 dni (Załącznik nr 5).
9. W ciągu roku szkolnego dziecko może korzystać z jednego lub kilku różnych cykli zajęć specjalistycznych.
10. Ilość godzinowa poszczególnych zajęć realizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powinna zostać zrealizowana do końca roku kalendarzowego, w którym była przyznana przez dyrektora placówki.
11. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają na zajęcia dzieci bez infekcji. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji podczas zajęć terapeutycznych, terapeuta ma prawo zakończyć zajęcia wcześniej.
12. Rodzice/opiekunowie po odbytych zajęciach podpisuje się na karcie terapeuty.
13. Nieobecność dziecka na zajęciach powinna być zgłaszana najpóźniej do godz. 14:00 dnia poprzedzającego zajęcia, telefonicznie lub sms’em.
Zajęcia odwołane po godz. 14.00 dnia poprzedniego traktujemy jako zrealizowanie i należy podpisać je na karcie terapeuty.
14. Jeśli dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach w umówionym terminie istnieje możliwość w tym czasie udziału rodziców w konsultacjach. Dotyczyć one będą postępów i trudności w terapii oraz otrzymania zaleceń do realizacji na terenie domu.
15. Nieobecność dziecka i rodzica na zajęciach zostanie odnotowana jako zajęcia zrealizowane.
16. Odrabianie zajęć, na których wcześniej zgłoszono nieobecność lub odrabianie zajęć odwołanych przez OSTO jest możliwe w ciągu 30 dni od dnia, w którym zajęcia miały się odbyć i tylko w sytuacji gdy terapeuta ma miejsce w grafiku.
17. OSTO zastrzega sobie możliwość podania maksymalnie trzech propozycji terminu odrobienia zajęć.
18. Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani odrobienia w innym terminie.
19. W celu stymulacji rozwoju dziecka, zajęcia prowadzone są na terenie OSTO, z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i sprzętu stanowiącego wyposażenie sal dydaktycznych:
• gabinetów terapeutycznych,
• gabinetu logopedycznego,
• gabinetu terapii integracji sensorycznej,
• sali gimnastycznej.

§ 5
Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

1. Dyrektor OSTO powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju odrębnie dla każdego dziecka na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka oraz na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania, wydanej przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
2. W skład zespołu mogą wchodzić osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
• pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności oligofrenopoedagog, tyflopedagog lub surdopedagog,
• psycholog,
• logopeda,
• terapeuta integracji sensorycznej,
• inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.
3. Kwalifikacje członków zespołu poparte są dyplomami ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich, a dodatkowo studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych, specjalistycznych lub doskonalących, uprawniających do pracy z dziećmi z daną niepełnosprawnością.
4. Pracę zespołu koordynuje nauczyciel upoważniony przez dyrektora OSTO, zwany koordynatorem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
5. Do zadań zespołu należy w szczególności:
a) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie;
b) nawiązanie współpracy z:
• przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko, lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi w celu zapewnienia spójności oddziaływań wspomagających rozwój dziecka,
• podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej, w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny;
c) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, zwanego dalej „programem”, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem;
d) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania rozwoju, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania;
6. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu, w tym prowadzi arkusz obserwacji dziecka, który zawiera w szczególności: imię i nazwisko dziecka; numer opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz datę wydania tej opinii; ocenę sprawności dziecka w zakresie: motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, komunikacji, rozwoju emocjonalnego i zachowania oraz informacje dotyczące poszczególnych zajęć realizowanych w ramach wczesnego wspomagania.
7. Zespół dwa razy w roku szkolnym dokonuje oceny postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka.
8. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka spotyka się systematycznie na spotkaniach. Posiedzenia zespołu są każdorazowo protokołowane przez wyznaczoną osobę (Załącznik nr 6).

§ 6
Zakres obowiązków członków zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

1. Koordynator wczesnego wspomagania rozwoju dzieci:
a) koordynuje pracę zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
b) opracowuje harmonogram współpracy zespołu wczesnego wspomagania rozwoju;
c) odpowiada za przygotowanie przez zespół indywidualnych programów terapeutycznych dzieci oraz prawidłowe dokumentowanie działań prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, w tym spotkań członków zespołu;
d) organizuje cykliczne spotkania zespołu, które poświęcone są omówieniu problemów dziecka i jego rodzin, ewaluacji programów, a także ustalaniu dalszego przebiegu i rodzaju zajęć specjalistycznych dla dziecka;
e) koordynuje współpracę z rodzicami;
f) opracowuje harmonogram współpracy specjalistów z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
g) sprawuje nadzór nad realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;
h) przeprowadza na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka rozmowy z nimi;
i) konsultuje z dyrektorem OSTO przyznanie ilości godzin i czasu terapii poszczególnym dzieciom.

2. Psycholog:
a) przeprowadza ocenę sprawności dziecka w zakresie poszczególnych sfer w oparciu o wywiad, obserwację dziecka oraz metody testowe dostosowane do specyfiki zaburzeń i rozwoju dziecka, która jest elementem arkusza obserwacji dziecka;
b) opracowuje indywidualny program pracy z dzieckiem, który jest częścią indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
c) prowadzi zajęcia terapeutyczne z dzieckiem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi o charakterze psychopedagogicznym z zastosowaniem odpowiednich metod stymulacji rozwoju psychicznego, stosownie do jego niepełnosprawności w oparciu o zalecenia z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i własną diagnozę;
d) wraz z innymi członkami zespołu systematycznie dokonuje oceny postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w razie potrzeby w uzgodnieniu z zespołem modyfikuje indywidualny program WWRD stosownie do potrzeb i postępów dziecka;
e) systematycznie udziela rodzicom/opiekunom prawnym dziecka pomocy
w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach
z dzieckiem, wskazówek do pracy z dzieckiem;
f) na wniosek rodziców/opiekunów prawnych przygotowuje opinię psychologiczną.

3. Pedagog specjalny/terapeuta:
a) przeprowadza ocenę sprawności dziecka w zakresie poszczególnych sfer w oparciu o wywiad, obserwację dziecka oraz metody testowe dostosowane do specyfiki zaburzeń i rozwoju dziecka, która jest elementem arkusza obserwacji dziecka;
b) opracowuje indywidualny program pracy z dzieckiem, który jest częścią indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
c) prowadzi zajęcia terapeutyczne z dzieckiem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, stosownie do jego niepełnosprawności w oparciu o zalecenia z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i własną diagnozę;
d) systematycznie przekazuje rodzicom wskazówki do pracy z dzieckiem w domu;
e) wraz z innymi członkami zespołu systematycznie dokonuje oceny postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w razie potrzeby w uzgodnieniu z zespołem modyfikuje indywidualny program WWRD stosownie do potrzeb i postępów dziecka;
f) na wniosek rodziców/opiekunów prawnych przygotowuje opinię pedagogiczną.

4. Logopeda:
a) przeprowadza ocenę sprawności dziecka w zakresie poszczególnych sfer w oparciu o wywiad, obserwację dziecka oraz metody testowe dostosowane do specyfiki zaburzeń i rozwoju dziecka, która jest elementem arkusza obserwacji dziecka;
b) opracowuje indywidualny program pracy z dzieckiem, który jest częścią indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
c) prowadzi terapię logopedyczną z dzieckiem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi stosownie do niepełnosprawności dziecka w oparciu o zalecenia
z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i własną diagnozę;
d) systematycznie przekazuje rodzicom wskazówki do pracy z dzieckiem w domu;
e) wraz z innymi członkami zespołu systematycznie dokonuje oceny postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w razie potrzeby w uzgodnieniu z zespołem modyfikuje indywidualny program WWRD stosownie do potrzeb i postępów dziecka;
f) na prośbę rodziców/opiekunów prawnych przygotowuje opinię logopedyczną.

5. Terapeuta Integracji Sensorycznej:
a) przeprowadza ocenę sprawności dziecka w zakresie poszczególnych sfer w oparciu o wywiad, obserwację dziecka oraz metody testowe dostosowane do specyfiki zaburzeń i rozwoju dziecka, która jest elementem arkusza obserwacji dziecka;
b) opracowuje indywidualny program pracy z dzieckiem, który jest częścią indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
c) prowadzi terapię SI z dzieckiem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi stosownie do niepełnosprawności dziecka w oparciu o zalecenia z opinii
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i własną diagnozę;
d) systematycznie przekazuje rodzicom wskazówki do pracy z dzieckiem w domu;
e) wraz z innymi członkami zespołu systematycznie dokonuje oceny postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w razie potrzeby w uzgodnieniu z zespołem modyfikuje indywidualny program WWRD stosownie do potrzeb i postępów dziecka.
6. Rehabilitant/specjalista z zakresu usprawniania ruchowego:
a) przeprowadza ocenę sprawności dziecka w zakresie poszczególnych sfer w oparciu o wywiad, obserwację dziecka oraz metody testowe dostosowane do specyfiki zaburzeń i rozwoju dziecka, która jest elementem arkusza obserwacji dziecka; opracowuje indywidualny program terapeutyczny dziecka;
b) opracowuje indywidualny program pracy z dzieckiem, który jest częścią indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
c) prowadzi zajęcia mające na celu pobudzanie psychoruchowego rozwoju dziecka, a w szczególności naprowadzanie na prawidłowy wzorzec ruchowy i aktywne wykonywanie ruchu, stosownie do niepełnosprawności dziecka w oparciu o zalecenia z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i własną diagnozę,
d) systematycznie przekazuje rodzicom wskazówki do pracy z dzieckiem w domu;
e) wraz z innymi członkami zespołu systematycznie dokonuje oceny postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w razie potrzeby w uzgodnieniu z zespołem modyfikuje indywidualny program WWRD stosownie do potrzeb i postępów dziecka.

§ 7
Dokumentacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

1. Poszczególni członkowie Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka szczegółowo dokumentują swoje działania.
2. W skład dokumentacji dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju wchodzi:
a) opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
b) decyzja dyrektora OSTO o powołaniu zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i przyznaniu godzin w ramach wczesnego wspomagania,
c) oświadczenie rodziców dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju, w tym zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz upoważnienie do odbierania dziecka z zajęć (Załącznik nr 2),
d) indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
(Załącznik nr 7),
e) arkusz obserwacji dziecka realizującego WWRD (Załącznik nr 8),
f) ocena postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka (Załącznik nr 9),
g) indywidualne dzienniki zajęć (Załącznik nr 10),
h) harmonogram działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka (Załącznik nr 11),
i) inne dokumenty wynikające z obowiązujących przepisów prawnych lub ustaleń Koordynatora wczesnego sp.roz.
3. Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz indywidualne programy terapeutyczne są uzgadniane z rodzicami dziecka.
4. Dokumentacja zawiera pisemną zgodę rodziców na realizację indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
5. Dokumentację związaną z przebiegiem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka gromadzi koordynator wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, przechowywana jest ona w budynku OSTO zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 8

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2020r.